Ê-xê-chiên 36:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lịnh ta và làm theo.