Ê-xê-chiên 34:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: