Ê-xê-chiên 28:15 - Bản dịch Truyền thống
Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi.