Ê-xê-chiên 28:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy: