Ê-xê-chiên 26:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nó sẽ làm một chỗ người ta phơi lưới ở giữa biển; vì Chúa Giê-hô-va phán rằng: Ta đã phán. Nó sẽ làm mồi của các nước.