Ê-xê-chiên 22:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Mầy khinh dể các vật thánh ta, và phạm các ngày sa-bát ta!