Ê-xê-chiên 2:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta bèn xem, nầy, có một cái tay giơ đến ta, cầm một bản sách cuốn.