Ê-xê-chiên 2:9 - Bản dịch Truyền thống
Ta bèn xem, nầy, có một cái tay giơ đến ta, cầm một bản sách cuốn.