Ê-xê-chiên 18:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.