Ê-xê-chiên 12:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Thật, sẽ chẳng còn có một sự hiện thấy nào là giả dối, hoặc một sự bói khoa nào là a dua trong nhà Y-sơ-ra-ên.