Ê-xê-chiên 10:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sự vinh hiển Đức Giê-hô-va ra khỏi ngạch cửa nhà, và đứng trên các chê-ru-bin.