Ca Thương 3:40-42 - Bản dịch Truyền thống
40
Chúng ta hãy xét và thử đường mình, trở về cùng Đức Giê-hô-va.
41
Chúng ta hãy giơ lòng và tay lên đến Đức Chúa Trời trên trời.
42
Chúng tôi đã phạm phép, đã bạn nghịch; Ngài đã chẳng dung thứ!