Ca thương 3:40 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chúng ta hãy xét và thử đường mình, trở về cùng Đức Giê-hô-va.