Ca thương 3:26 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va.