Ca Thương 3:26 - Bản dịch Truyền thống
Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va.