Ca Thương 3:25 - Bản dịch Truyền thống
Đức Giê-hô-va ban sự nhơn từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài.