Ca thương 3:25 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va ban sự nhơn từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài.