Giê-rê-mi 8:20 - Bản dịch Truyền thống
Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết, mà chúng ta chưa được cứu rỗi!