Giê-rê-mi 8:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết, mà chúng ta chưa được cứu rỗi!