Giê-rê-mi 50:41 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nầy, một dân đến từ phương bắc; một nước lớn và nhiều vua từ các phương đất rất xa bị xui giục.