Giê-rê-mi 50:41 - Bản dịch Truyền thống
Nầy, một dân đến từ phương bắc; một nước lớn và nhiều vua từ các phương đất rất xa bị xui giục.