Giê-rê-mi 49:17 - Bản dịch Truyền thống
Ê-đôm sẽ nên gở lạ, mọi người đi qua sẽ lấy làm lạ; thấy tai vạ của nó, thì đều xỉ báng.