Giê-rê-mi 48:40 - Bản dịch Truyền thống
Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, quân nghịch liệng như chim ưng, sè cánh nghịch cùng Mô-áp.