Giê-rê-mi 46:3 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi sửa soạn thuẫn lớn thuẫn nhỏ, và đi ra trận!