Giê-rê-mi 46:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi sửa soạn thuẫn lớn thuẫn nhỏ, và đi ra trận!