Giê-rê-mi 44:5 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng chúng nó chẳng nghe, chẳng để tai vào, chẳng chừa sự dữ, và cứ đốt hương cho các thần khác.