Giê-rê-mi 39:12 - Bản dịch Truyền thống
Hãy đem người đi, săn sóc người, và đừng làm hại; nhưng phải đãi người theo ý muốn riêng của người.