Giê-rê-mi 38:5 - Bản dịch Truyền thống
Vua Sê-đê-kia đáp rằng: Nầy, nó đây, nó ở trong tay các ngươi, vì vua không nghịch cùng các ngươi được.