Giê-rê-mi 36:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ba-rúc đáp rằng: Người lấy miệng thuật cho tôi những lời nầy, và tôi cùng mực chép vào cuốn sách.