Giê-rê-mi 36:18 - Bản dịch Truyền thống
Ba-rúc đáp rằng: Người lấy miệng thuật cho tôi những lời nầy, và tôi cùng mực chép vào cuốn sách.