Giê-rê-mi 36:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi Mi-chê, con trai Ghê-ma-ria, cháu Sa-phan, đã nghe đọc mọi lời của Đức Giê-hô-va trong sách,