Giê-rê-mi 32:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Giê-rê-mi nói: Có lời của Đức Giê-hô-va phán cho tôi rằng: