Giê-rê-mi 31:31 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa.