Giê-rê-mi 28:10 - Bản dịch Truyền thống
Tiên tri Ha-na-nia bèn cất cái ách khỏi cổ tiên tri Giê-rê-mi, và bẻ đi.