Giê-rê-mi 26:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
thì ta sẽ khiến nhà nầy nên như Si-lô, và sẽ khiến thành nầy nên sự rủa sả cho mọi nước trên đất.