Giê-rê-mi 25:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Cả đất nầy sẽ trở nên hoang vu gở lạ, các nước nầy sẽ phục sự vua Ba-by-lôn trong bảy mươi năm.