Giê-rê-mi 23:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va phán: Khốn thay cho những kẻ chăn hủy diệt và làm tan lạc bầy chiên của đồng cỏ ta.