Giê-rê-mi 2:1 - Bản dịch Truyền thống
Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: