Giê-rê-mi 2:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: