Giê-rê-mi 17:9 - Bản dịch Truyền thống
Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?