Giê-rê-mi 17:21 - Bản dịch Truyền thống
Đức Giê-hô-va phán như vầy: Các ngươi hãy giữ, chớ khiêng gánh vào cửa thành Giê-ru-sa-lem.