Giê-rê-mi 17:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.