Giê-rê-mi 16:20 - Bản dịch Truyền thống
Có lẽ nào người ta tự làm cho mình những thần không phải là thần được sao?