Giê-rê-mi 14:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: Chớ cầu sự lành cho dân nầy.