Giê-rê-mi 13:25 - Bản dịch Truyền thống
Đức Giê-hô-va phán: Đó là phần ngươi, phần ta lường cho ngươi, vì ngươi đã quên ta và trông cậy sự giả dối.