Giê-rê-mi 12:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhiều kẻ chăn chiên đã phá vườn nho ta, giày đạp sản nghiệp ta dưới chơn, làm cho chỗ đất vui thích của ta thành ra rừng hoang.