Ê-sai 9:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
(9 -4) Cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo xống vấy máu, đều dùng để đốt và làm đồ chụm lửa.