Ê-sai 9:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
(9-12) Nhưng mà dân sự chẳng xây về Đấng đánh mình, chẳng tin Đức Giê-hô-va vạn quân.