Ê-sai 8:20 - Bản dịch Truyền thống
Hãy theo luật pháp và lời chứng! Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó.