Ê-sai 8:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy theo luật pháp và lời chứng! Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó.