Ê-sai 60:8 - Bản dịch Truyền thống
Những kẻ bay như mây, giống chim bò câu về cửa sổ mình, đó là ai?