Ê-sai 57:7 - Bản dịch Truyền thống
Ngươi đặt giường trên núi rất cao, và lên đó đặng dâng của lễ.