Ê-sai 57:21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Chúa Trời ta đã phán: Những kẻ gian ác chẳng hưởng sự bình an.