Ê-sai 53:1 - Bản dịch Truyền thống
Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai?