Ê-sai 5:10 - Bản dịch Truyền thống
Ay vậy, mười mẫu vườn nho chỉ sanh được một bát rượu; một ô-me hột giống chỉ được một ê-pha.