Ê-sai 48:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Những người ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ, Đức Giê-hô-va phán vậy.