Ê-sai 48:10 - Bản dịch Truyền thống
Nầy, ta luyện ngươi, nhưng không phải như luyện bạc; ta đã thử ngươi trong lò hoạn nạn.