Ê-sai 44:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bây giờ, hỡi Gia-cốp, tôi tớ ta, hỡi Y-sơ-ra-ên mà ta đã chọn, hãy nghe!