Ê-sai 43:5 - Bản dịch Truyền thống
Đừng sợ, vì ta ở cùng ngươi: ta sẽ khiến dòng dõi ngươi đến từ phương tây.