Ê-sai 43:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đừng sợ, vì ta ở cùng ngươi: ta sẽ khiến dòng dõi ngươi đến từ phương tây.